Drink responsibly... but drink!

Neft vodka nyereményjáték 2024.06.03-2024.06.30.

AJÁNDÉKSORSOLÁS JÁTÉKSZABÁLYZATA
MR. ALKOHOL NYEREMÉNYJÁTÉK
Neft vodka
1. A játék szervezője
A Jan-Ker 2001. Kft. (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Tanya 222., cégjegyzékszám: 06-09-026143, adószám: 12745753-2-06, ügyvezető: Miklós Anita Rozália) által üzemeltetett Mr. alkohol webáruház (továbbiakban: „Szervező”) nyereményjátékot indít „Neft vodka nyereményjáték” néven.
2. Részvételi feltételek
A nyereményjátékban való részvételhez a következő kritériumoknak kell megfelelni:
2.1. A játékban kizárólag 18. életévüket betöltött magyarországi lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek, azaz Vásárlók vehetnek részt, akik a Mr. Alkohol weboldal (www.mralkohol.hu) szolgáltatásait igénybe veszik akár a weboldalon keresztül történő előzetes regisztrációval létrehozott profillal, akár vendég felhasználóként. A nyereményjátékban való részvételhez a weboldalon a promóció időtartama alatt Neft vodkát kell vásárolnia annak érdekében, hogy a vásárló a nyereményjátékra érvényes pályázatot (továbbiakban: „pályázat”) nyújtson be. 
2.2. A Vásárló (továbbiakban: „Játékos”) a pályázat benyújtásával egyidejűleg elfogadja és magára nézve kötelezőként ismeri el a jelen játékszabályzatban foglaltakat, egyben a játékszabályzat részét képező adatvédelmi rendelkezéseket is. Továbbá a Játékos kifejezett hozzájárulását adja, hogy nyertessége esetén adatait a Szervező üzleteiben, webfelületein és reklámhordozó eszközein közzé tegye. 
2.3. Amennyiben a Játékos 18. életévét betöltött cselekvőképességében korlátozott személy, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésére kizárólag törvényes képviselőjével együtt jogosult.
2.4. A Játékból ki vannak zárva a Szervező megbízottjai, munkavállalói, a Szervező, mint gazdasági társasági ügyvezetését ellátó személyek, valamint az itt felsorolt személyek közeli hozzátartozói, valamint a velük egy háztartásban élő személyek.
2.5. A pályázat akkor érvényes, ha megfelel a játékszabályzatban foglalt kritériumoknak. A pályázat nem szerkeszthető, módosítható.
2.6. Ha a Játékos a Játék során nem a saját maga nevében regisztrált profilt vesz igénybe, a játékkal kapcsolatos profil jogosultságából fakadó vitákkal, jogvitákkal a Szervező minden nemű felelősségét kizárja. 
2.7. A Játékosok a regisztráció, valamint a vásárlás során megadott és a játékban történő részvételük során a Szervező rendelkezésére bocsátott adatok alapján lesznek azonosítva. A téves adatszolgáltatásból és az adatokban időközben bekövetkezett esetleges változásából eredően (pl. adatok megváltozása, profil törlése), a Szervezőt felelősség nem terheli. 
2.8. A pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, üzenet, adatátviteli, válaszadási sebesség kizárólag a technológia függvénye, ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatják a Szervezőn kívülálló tényezők, mint például kapcsolati hiba, szerver teljesítmény, hálózati leterheltség, stb. A Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb felételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftver megvásárlása, működtetése), valamint felel az által megadott adatok valódiságáért és helyességéért. 
2.9. A beküldött pályázatokat a Szervező megvizsgálja, amennyiben azok, vagy az azt beküldő Játékos bármely okból nem felelnek meg a Játékszabályzatban foglaltaknak, úgy az érintett Játékost a játékból kizárhatja.
2.10. A pályázatok hiányosságáért/ hibájáért a Szervező felelősséget nem vállal. 
2.11. A Nyereményjátékból kizárásra kerülnek azok a játékosok, akik a Nyereményjáték szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például az ajándéksorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, ezzel megfosztják a nyerési esélyekről a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Továbbá kizárásra kerülnek a nyereményjátékból azon játékosok is, akik a Szervező rossz hírét keltő magatartást tanúsítanak.
2.12. A játékból kizárásra kerülnek azon Játékosok is, akik a pályázatuk benyújtását követően a játék lezárulásának határidejéig elektronikus levél formájában értesítik a Szervezőt a játék jogukról való lemondásáról. A lemondó nyilatkozatban a Játékos köteles feltüntetni a számlán szereplő rendelés azonosító kódot.
A szervező elektronikus elérhetősége: info@mralkohol.hu
3. A nyereményjáték időtartama
A nyereményjátékban kizárólag a 2024. június 3. 00.00 – 2022. június 30. 23.59 időtartam között vásárolt termékek számlái érvényesek.
4. A játék menete
4.1. Az a 2.1. pontban meghatározott vásárló, aki a www.mralkohol.hu  weboldalon 2024. június 2 – június 30. között Neft vodka terméket vásárol, részt vehet a Mr. Alkohol Neft vodka nyereményjátékában. A játék időtartama alatt egy vásárló korlátlan számú pályázattal játszhat a promóció teljes ideje alatt. 
4.2. A Neft vodka vásárlását igazolandó a Szervező, a játékos által megadott e-mail címre eljuttatja a Játékosnak a vásárlás tényét igazoló számlát, amely egyben a pályázat érvényességét is igazolja. Érvényes pályázatnak a 2.1. pontban meghatározott termék vásárlásának megfelelően és a 3. pontban meghatározott időtartam alatt benyújtott pályázat minősül. 
4.3. A Játékos által benyújtott pályázat a számlán szereplő azonosító kód, valamint a rendelés leadásakor használt email cím alapján kerül rögzítésre a Szervező elektronikus adatbázisában.
4.4. A nyereménysorsoláson azon játékosok vehetnek részt, akik legalább egy érvényes pályázattal rendelkeznek. A nyereményjáték meghirdetett időtartamán kívül beérkezett pályázatok nem tekinthetőek érvényesnek.
4.5. A sorsolás alapjául a játékos által megadott email cím szolgál, amely a nyereményjáték időtartama alatt benyújtott érvényes pályázatok számával megegyező mértékben vesz részt a sorsoláson.
4.6. A játékosok között a játék lezárulását követően kisorsolásra kerül az alábbi egy (1) nyeremény csomag, amely az alábbiakat tartalmazza:
1. 2 db GOLD belépőjegy a FORMULA 1 MAGYAR NAGYDÍJ 2024 időmérőre (2024. július 20.) a Neft vodka felajánlásában 300 EUR értékben.
5. Nyeremények sorsolása, nyertesek értesítése
5.1. A Játék nyertesét a Játék lezárását követően a játékra szabályszerűen regisztrált Játékosok közül a Szervező sorolja ki. A sorolásra - a véletlenszerűség elvének megfelelően – gépi sorsolás útján kerül sor a random.org szoftver segítségével. A Közjegyző által hitelesített Szervező elektronikus adatbázisából kerülnek feltöltésre a random.org oldalra a jelen játékszabályzatban meghatározott kritériumoknak megfelelő pályázatok, amely oldalon a sorsolást követően a Játékosok maguk is megtekinthetik a sorsolásban való részvételük valódiságát.
5.2. A nyeremények nyertesei mellett 1 db tartalék nyertes kerül kisorsolásra. A tartalék nyertesek a kisorsolásuk sorrendjében lépnek az eredeti nyertes helyébe, ha az eredeti nyertes a kézbesítési adatait a nyereményről értesítő e-mail megküldését követő 3 napon belül nem adta meg, vagy ezen adatok hibásak, vagy hiányosak és emiatt a nyeremény részére nem kézbesíthető. Amennyiben a nyeremény nem kézbesíthető hibás vagy hiányos adatok miatt, vagy a nyertes nem veszi át a nyereményt, ezért a Szervező nem vállal felelősséget és a nyeremény szabadon felhasználható. 
5.3. A nyerteseket a Szervező a vásárlás során megadott e-mail címre küldött e-mail útján értesíti a sorsolást követően. Az értesítést követően a Játékos köteles haladéktalanul felvenni a kapcsolatot a szervezővel, annak érdekében, hogy a Szervező a nyeremény átadása érdekében haladéktalanul meg tudja tenni a szükséges intézkedéseket. 
5.4. A nyereménysorsolás időpontja: 2024. július 1. (hétfő) 14.00 óra 
5.5. A Nyereménysorsolás helyszíne: Mr. Alkohol Drinkshop, 1065 Bp. Bajcsy-Zs. út 59.
5.6. A nyeremények készpénzre át nem válthatók és másra nem ruházhatók.
5.7. A Szervező a nyereményekkel kapcsolatos változtatás jogát fenntartja. 
5.8. A szervező a nyeremények esetleges hibáiért felelősséggel nem tartozik.
6. Adatvédelmi tájékoztató
6.1. A Szervező a játék céljaira megadott személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősül (a továbbiakban úgy is, mint: Adatkezelő). A játékosok a Játékkal összefüggő adatkezelés érintettjei. A jelen szabályzat és az Adatkezelő a www.mralkohol.hu webáruházban elérhető általános adatkezelési tájékoztatója az irányadó azzal, hogy bármilyen esetleges eltérés esetén a jelen fejezetben foglaltak az irányadóak. 
6.2. Adatkezelő és adatfeldolgozó elérhetőségei
Adatkezelő:
Név: Jan-Ker 2001 Kft. 
Postai cím: 6800 Hódmezővásárhely, Tanya 222. 
e-mail cím: info@mralkohol.hu
telefonszám: 06202490295
(továbbiakban: „Adatkezelő”)
Adatfeldolgozó: 
Név: Random.org 
Postai cím: Random.org
Randomness and Integrity Services Ltd.
Premier Business Center, 8 Dawson Street
Dublin 2
D02 N767
Írország
e-mail cím: contact@random.org
skype: random.org
6.3. A kezelt személyes adatok köre: 
A Játékban történő részvételhez a Játékosoknak akár vendég, akár regisztrált felhasználóként vesznek részt, a vásárlás alkalmával az e-mail címüket, telefonszámukat, valamint számlázási és lakcímüket (vagy szállítási cím) kell megadniuk.
6.4. Az adatkezelés célja és időtartama
Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, a sorsolás lebonyolítása, kapcsolattartás (e-mailben), a nyeremények átadása céljából kezeli, illetve dolgozza fel. A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén a Játékos a Játékban a továbbiakban nem jogosult részt venni. 
6.4.1. Azon játékosok esetében, akik nem minősülnek sem nyertesnek, sem tartaléknyertesnek: 
Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat addig kezeli, amíg a Játékos vissza nem vonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, de legkésőbb a nyertesek kisorsolásáig.
6.4.2. Azon játékosok esetében, akik tartaléknyertesnek minősülnek: 
Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat addig kezeli, amíg a Játékos vissza nem vonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, de legkésőbb a nyereményeknek a nyertesek részére történő sikeres kézbesítésig. Amennyiben a tartaléknyertes valamely nyertes részére történő sikertelen kézbesítés miatt nyertessé válik, az adatkezelés időtartamára a nyertesekre vonatkozó rendelkezések lesznek irányadóak
6.4.3. Azon Játékosok esetében akik nyertesnek minősülnek:
Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat addig kezeli, amíg a Játékos vissza nem vonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, de legkésőbb a nyertesek részére a nyereményük sikeres kézbesítéstől számított 3 hónapig tart. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a sikeresen kézbesített nyereményekkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogvitákra tekintettel a nyertesek által megadott adatok közül a nyertes nevét és postai címét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § szerinti elévülési idő végéig, tehát a nyeremények sikeres kézbesítését követő 5 évig kezelje.
6.5. A személyes adatok kezelésének jogalapja és az adatszolgáltatás elmaradásának következménye 
A Játékkal kapcsolatos adatkezelés jogalapja az érintett, azaz a Játékos (a továbbiakban úgy is, mint: Érintett), hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], azzal, hogy a www.mralkohol.hu webfelületen rendelést ad le, vagy a Mr. Alkohol Drinkshopban a vásárlását követően kitölti a pályázati adatlapot. 
A nyertesek esetében az eredményhirdetést követően a nyeremény átadása vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont], valamint a nyeremény átadásával kapcsolatos számviteli jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].
A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, annak elmaradása esetén azonban a Játékos a Játékban nem vehet részt.
A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Játékos harmadik személy személyes adatait adja meg, vagy egyébként visszaélésszerűen vesz részt a Játékban.
6.6. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás 
A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, az Adatkezelő alább megjelölt munkatársai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Adatkezelő szervezetén belül a személyes adatok megismerésére (i) az Adatkezelő képviseletét ellátó személyek, (ii) az Adatkezelő marketinggel foglalkozó munkatársai jogosultak. Az adatok feldolgozását a 9.2. pontban megjelölt Adatfeldolgozó végzi.
6.7. A Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban 
A Játékos a jelen fejezetben rögzített, érintettként őt megillető jogait az adatkezelés időtartama alatt elektronikus úton, az info@mralkohol.hu e-mail címre, vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére az Adatkezelőnek címzett levélben gyakorolhatja. Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikusan az adatkezelő tájékoztatást ad a (GDPR 15. cikk (1) bekezdés: tájékoztatáshoz való jog): 
arról, hogy milyen adatokat kezel az Érintettről
az adatkezelés céljáról
az adatkezelés időtartamáról 
az Érintett jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.
7. Vegyes Rendelkezések
7.1. A Szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. A Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. 
7.2. A jelen szabályzat módosításáról, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező a www.mralkohol.hu oldalon egyidejűleg teszi közzé. 
7.3. A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni. 
7.4. A jelen játékszabályzat 7. pontban nem szabályozott az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (GDPR), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Hódmezővásárhely, 2024. június 3.